Общи условия

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в СУ „Летец Христо Топракчиев“ – град Божурище

1. Причини, които налагат приемането:
Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отмени Закона за народната просвета и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование всяко училище разработва система за прием на учениците.

2. Цели, които се поставят:
С предложения проект на Система за прием на ученици в първи клас в град Божурище се регламентират условията и редът за приема на учениците в първи клас. Системата въвежда единни критерии за прием на учениците в първи клас, с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:
За прилагането на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Божурище не се изисква допълнителен финансов ресурс. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
С приемането на Системата ще има по-добра възможност за контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии. Със Системата ще се въведат ясни правила за прием и ще се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в 1-ви клас съобразно техните желания, възможности и интереси. Ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при организацията и провеждането на приема на децата в първи клас, като се спазват заложените в Системата условия, изисквания и критерии.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Система е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Божурище.

2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас обхваща дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в СУ „Летец Христо Топракчиев“, които се осъществяват по предварително изготвен график.

3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се обявява в сайта на СУ „Летец Христо Топракчиев“ и в платформата за прием в първи клас.

4. Критериите, регламентирани в настоящата система, се прилагат за всички паралелки, които се предлагат от училището.

III. ДЕЙНОСТИ 

1. Кандидатстване

1.1. Директорът на СУ „Летец Христо Топракчиев“ със заповед определят Училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците.

1.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в СУ „Летец Христо Топракчиев“, подават електронно заявление в електронната платформа на училището, като подреждат поредността на паралелките според предпочитаните от тях профилиращи предмети.

1.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

2. Класиране

2.1. Класирането се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

2.2. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойника заявления по входящ номер на детето, който се генерира от електронната платформа.

2.3. Директорът на училището актуализира броя на свободните места след всяко класиране и ги обявява в срокове, посочени в графика на дейностите. Свободните места се обявяват в сайта на училището.

2.4. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет - над утвърдения брой ученици в паралелката.

2.5. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.

2.6. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

2.7. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от входящия номер. 

3. Записване

3.1. Родителите/настойникът или упълномощени от тях/него лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

3.2. Родителите/настойникът попълват декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.

3.3. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

3.4. Училищната Комисия извършва проверка на документите и записва ученика в училището.

3.5. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането.

3.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

3.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

IV. КРИТЕРИИ

1. Учениците се класират в паралелка според заявената поредност на желания профилиращ предмет и според поредността на входящия номер, генериран от платформата.

2. При голям брой кандидати за прием в първи клас, училището може да разкрие до една допълнителна паралелка с профилиращ предмет, който е най–предпочитан от родителите.

V. КОНТРОЛ

1. Контрол по спазване на реда за приемане на ученици в първи клас в общинските училища се осъществява от директора на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

2. Системата се издава на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката.

Приложение №1

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране: от 01.06.2020 г. до 14.06.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците от I-во класиране: 16.06.2020 г. 17.00 ч.

Записване на учениците от I-во класиране: от 17.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране: 23.06.2020 г. 17.00 ч.

Попълване на свободните места от II-ро класиране: от 24.06.2020 г. до 30.06.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците от II-ро класиране: 01.07.2020 г. 17.00 ч.