Общи условия

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците, съгласно Приложение №3.
2.Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
3.Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя от отдел „КСОСД“ на Община Божурище и се утвърждава от кмета до 30 март в годината, през която ще бъде осъществен приемът за предстоящата учебна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от кмета на общината.
4.Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:
4.1.Обявяване на свободните места;
4.2. Регистриране за участие в класиране за прием (подаване на Заявление):
4.2.1.от родителите в училищата на хартиен носител;
4.2.2. от родителите по интернет и въвеждане на данните от подадените в училищата заявления в системата;
4.3.Обявяване на резултатите;
4.4.Записване на децата:
4.4.1. подаване на документите за записване от родителите в училищата;
4.4.2. отразяване на данните за записаните деца в системата.
5.Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.
6.До 10 април директора на съответното училище информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Раздел II
ДЕЙНОСТИ

7. Кандидатстване
7.1.Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки.
7.2.Родителят/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище, подават заявления /по образец - Приложение №1/ в желаното от тях училище в срок, съгласно графика на дейностите по т.2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III, т.10. Заявленията се подават по електронен път - онлайн или на хартиен носител,  в зависимост от организацията на приема от съответното  училище.
7.3.След второ класиране и анализ на броя на записаните по училищата деца и броя на все още необхванатите, при необходимост се прави корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите се уведомяват за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.
7.4. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителят/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
7.5. Училищната комисия има право да изисква копия на документи по т.10 от Раздел III. КРИТЕРИИ.
7.6.Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

8. Класиране
8.1.Приемътсе осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите, съгласно т.3.Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.Свободните места се обявяват на видно място в сградата на училищата. Подборът за записване на децата след трето класиране става по правила, утвърдени от директора на всяко от училищата.
8.2.Класирането е отделно за всяко училище. В СУ "Летец Христо Топракчиев" се извършва и класиране за посочените предпочитания за изучаване на учебни предмети от Раздел Б на учебния план за 1.клас. Класирането се извършва по входящия номер на регистрация в платформата.
8.3.Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителя/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 10 от настоящата Система.
8.4.  Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии съгласно Приложение №2.
8.5.В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брои точки е по-голям от броя на свободните места, децата се подреждат по входящ номер.
8.6.При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране.
8.7.Ако детето не е класирано на първо и второ класиране, заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране. В тези случаи е важно родителят да се запознае с обявените свободни места и да подаде ново заявление при необходимост (след анулиране на старото), съобразено с наличните места.
8.8.При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за максимален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка, който е три.
8.9.Близнаците се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.
8.10. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището, комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС, входящ номер и брой точки.
8.11.Задължение на родителя/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

9. Записване
9.1.Родителят/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените с графика по т.3 срокове за записване.
9.2.Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя/настойника задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
9.3.При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
9.4.Задължителни документи за записване са:
9.4.1. Попълнено заявление за записване по образец (Приложение №4);
9.4.2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
9.4.3. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител/настойник за удостоверяване при поискване;
9.4.4. Удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);
9.5. Класираното дете се записва от родител/настойник само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
9.6. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
9.7.Родител/настойник, посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.
9.8.След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.
9.9.Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.
9.10.Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

 

Раздел III
КРИТЕРИИ
10.В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.
Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи и получават точки съгласно Приложение №2

Раздел IV
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище, приета с Решение № 40 по Протокол № 5/2022-23 от 26.05.2022 г. на ОбС - Божурище.
§ 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
§ 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище влиза в сила от 01.06.2022г.
§ 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)."
§ 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
§ 6.  "Майчин език" е езикът, на който говорят в семейството си:
а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;
б) децата на гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република България.
§ 7. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година се утвърждава от кмета на общината до 3 юни 2022г.

 

Раздел V

ПРИЛОЖЕНИЯ