График за приема в първи клас за учебната 2022 / 2023 година

 1. Регистриране на бъдещия първокласник в електронна платформа от 8:00 часа на 06.06.2022 г. до 08.06.2022 г. вкл. 
 2. Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на първо класиране - 10.06.2022 г. до края на работния ден.
 3. Записване на приетите ученици след първо класиране-от 13.06.2022 г. до 15.06.2022 г. вкл.
 4. Обявяване на свободните места след първо класиране- 17.06.2022 г. до края на работния ден.
  • Според Чл. 192, ал. (1) и ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности като в група в детска градина и в паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности, което може да наложи прекласиране на деца със СОП в друга паралелка според входящ номер по реда на регистрация в електронната платформа.
 5. Прием на документи за запълване на свободните места след първо класиране от 20.06. до  21.06.2022 г. вкл. по електронен път в платформата.
 6. Обявяване на приетите след второ  класиране- 22.06.2022 г. до края на работния ден.
 7. Записване на приетите ученици след второ класиране-от 23.06. до 24.06.2022 г. вкл.
 8. Обявяване на свободните места след трето класиране- 28.06.2022 г. до края на работния ден.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2022 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването се предоставят необходимите документи, доказващи истинността на декларираната информация в електронната платформа за кандидатстване в СУ „Летец Христо Топракчиев“ , отговаряща на критериите от Системата за прием в I клас:

 1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
 3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група
 4. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
 5. Декларация за работа с личните данни.
 6. Удостоверения за раждане на братята и сестрите на детето (оригинал за сверяване)
 7. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“.
 8. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“.
 9. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.
 10. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50%
 11. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя
 12. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство
 13. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването