График за приема в първи клас за учебната 2023 / 2024 година

1.Регистриране на бъдещия първокласник в електронна платформа от 8:00 часа на 03.06.2024 г. до 06.06.2024 г. вкл.

2.Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на първо класиране- 10.06.2024 г. до края на работния ден.

3.Записване на приетите ученици след първо класиране- от 11.06. 2024 г. до 14.06.2024 г. вкл.

4.Обявяване на свободните места след първо класиране- 17.06.2024 г. до края на работния ден.

* Според Чл. 192, ал. (1) и ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности като в група в детска градина и в паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности, което може да наложи прекласиране на деца със СОП в друга паралелка според входящ номер по реда на регистрация в електронната платформа.

5. Кандидатстване за запълване на свободните места по електронен път в платформата след първо класиране от 08.00 ч. на 18.06. 2024 г. до 19.06.2024 г. 00:00 часа.

6.Обявяване на приетите след второ  класиране- 20.06.2024 г. до края на работния ден.

7.Записване на приетите ученици след второ класиране-от 21.06. 2024 г. до 24.06.2024 г. вкл.

8.Обявяване на свободните места след трето класиране- 25.06.2024 г. до края на работния ден.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2024 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването се предоставят необходимите документи, доказващи истинността на декларираната информация в електронната платформа за кандидатстване в СУ „Летец Христо Топракчиев“ , отговаряща на критериите от Системата за прием в I клас:

  1. Документ от ГРАО за постоянен или настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група- ако е приложимо.
  4. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
  5. Декларация за работа с личните данни- попълва се на място при записване в училище.
  6. Удостоверения за раждане на братята и сестрите на детето (оригинал за сверяване)- ако е приложимо.
  7. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности- ако е приложимо.
  8. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя- ако е приложимо.
  9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство- ако е приложимо.
  10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването