График за приема в първи клас за учебната 2023 / 2024 година

 1. Регистриране на бъдещия първокласник в електронна платформа от 8:00 часа на 01.06.2023 г. до 04.06.2023 г. вкл.

  2.Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на първо класиране- 06.06.2023 г. до края на работния ден.

  3.Записване на приетите ученици след първо класиране- от 07.06. до 09.06.2023 г. вкл.

  4.Обявяване на свободните места след първо класиране- 12.06.2022 г. до края на работния ден.

  * Според Чл. 192, ал. (1) и ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности като в група в детска градина и в паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности, което може да наложи прекласиране на деца със СОП в друга паралелка според входящ номер по реда на регистрация в електронната платформа.

  5. Кандидатстване за запълване на свободните места по електронен път в платформата след първо класиране от 08.00 ч. на 13.06. до 14.06.2023  г. 00:00 часа.

  6.Обявяване на приетите след второ  класиране- 15.06.2023 г. до края на работния ден.

  7.Записване на приетите ученици след второ класиране- от 16.06. до 19.06.2023 г. вкл.

  8.Обявяване на свободните места след трето класиране- 20.06.2023 г. до края на работния ден.

  Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2023 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването се предоставят необходимите документи, доказващи истинността на декларираната информация в електронната платформа за кандидатстване в СУ „Летец Христо Топракчиев“ , отговаряща на критериите от Системата за прием в I клас:

 1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
 3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група
 4. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
 5. Декларация за работа с личните данни.
 6. Удостоверения за раждане на братята и сестрите на детето (оригинал за сверяване)
 7. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“.
 8. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“.
 9. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.
 10. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50%
 11. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя
 12. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство
 13. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването