Заявка за записване

Трите имена като на документ за самоличност.
Трите имена като на документ за самоличност.
По този начим можем да валидираме че детето има право на участие в класирането.
Предпочитания

Най-предпочитаната специалност трябва да се избере първа.

Дете настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини по чл. 26 от закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.